Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tara van der Ven

 

Artikel 1.         Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande definities de volgende betekenis:
1.1 Tara van der Ven: Tara van der Ven, handelend onder de naam Thee met Tara, gevestigd te (6663NA) Lent, aan de Andalusiëstraat 118 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78558670.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Tara van der Ven opdracht heeft gegeven tot het leveren van (online) producten en/of diensten.
1.3 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan Tara van der Ven opdracht heeft gegeven tot het leveren van (online) producten en/of diensten.
1.4 Producten en/of diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot advisering en begeleiding, (online) trainingen en ontwikkeling op het gebied van (online) marketing, online zichtbaarheid en social media advertising in de ruimste zin van het woord, die Tara van der Ven voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht.
1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, tussen Tara van der Ven en opdrachtgever met als doel Tara van der Ven (online) producten en/of diensten te laten leveren voor of ten behoeve van opdrachtgever.
1.6 Partijen: Tara van der Ven en opdrachtgever samen.
1.7 Dag: kalenderdag.
1.8 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

Artikel 2.         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tara van der Ven gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Door ondertekening van een offerte, overeenkomst of schriftelijke dan wel mondelinge goedkeuring van de opdracht door opdrachtgever, verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
2.3 Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.5 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Tara van der Ven is van toepassing. Tara van der Ven heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig de wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Wijzigingen binden de opdrachtgever nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de algemene voorwaarden.

2.6 Enkel de consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen. Dit geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de aangekondigde wijzigingen te accepteren.
2.7 Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling c.q. bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
2.8 Indien Tara van der Ven op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden

 

Artikel 3.         Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle door Tara van der Ven gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Tara van der Ven heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
3.2 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door Tara van der Ven aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens
opdrachtgever aan Tara van der Ven verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Tara van der Ven het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4 Tara van der Ven kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, schrijffout, druk-, zet- of typefout bevat.
3.5 Tara van der Ven mag opdrachten zonder enige opgave van redenen weigeren.
3.6 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of
nabestellingen

 

Artikel 4.         Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Tara van der Ven gedane aanbieding heeft geaccepteerd.

4.2 Wanneer de aanvaarding van de opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Tara van der Ven, komt de overeenkomst pas tot stand indien Tara van der Ven uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

4.3 In gevallen waarin opdrachtgever een opdracht aan Tara van der Ven verstrekt, zonder dat er een aanbod of offerte vooraf is gegaan, is Tara van der Ven pas aan deze opdracht gebonden nadat Tara van der Ven de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

4.4 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Tara van der Ven of zodra Tara van der Ven – zonder tegenwerping van de opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.

4.5 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door Tara van der Ven worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

4.6 Tara van der Ven behoudt zich te allen tijde het recht voor om geplande opdrachten en afspraken met de opdrachtgever te annuleren of te verzetten, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

 

Artikel 5.         Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Tara van der Ven bepaalt de wijze waarop en door welke pers(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.

5.2 Tara van der Ven zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Tara van der Ven heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Tara van der Ven kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar gegeven advies, aangeboden cursus, training of begeleiding.

5.3 Tara van der Ven spant zich in om de gegevens die Tara van der Ven voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.4 Voor zover van toepassing, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie en/of gegevens, die noodzakelijk zijn om de opdracht volledig en correct uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Tara van der Ven. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en/of gegevens niet tijdig of op gewenste wijze aan Tara van der Ven zijn verstrekt, heeft Tara van der Ven het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

5.5 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.6 Tara van der Ven heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen, als zij dit noodzakelijk acht of de situatie daarom vraagt. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma of training. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging komen ten laste van de opdrachtgever. Tara van der Ven informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen door Tara van der Ven worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

5.7 De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van één dag, enkele weken of maanden. De looptijd en duur van de overeenkomst wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd tussen partijen.

5.8 Indien na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de opdrachtgever nog recht heeft op bepaalde onderdelen van een programma of training, zal Tara van der Ven uiterlijk tweemaal de opdrachtgever hieraan schriftelijk herinneren. Als opdrachtgever aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als de opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen alle rechten van de opdrachtgever te vervallen.

5.9 De overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen, onder welke naam en/of titel dan ook.

5.10 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.11 Tara van der Ven is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan en uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Tara van der Ven wenselijk is.

5.12 De opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van Tara van der Ven hoge eisen stellen, maar de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Tara van der Ven ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens.

5.13 De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een begeleiding, training en/of advisering en voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

5.14 Opdrachtgever kan voor online trainingen en/of cursussen inloggegevens van Tara van der Ven ontvangen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan. De trainingen en/of cursussen kunnen in eigen tempo worden doorlopen en zijn in ieder geval tien weken beschikbaar. Opdrachtgever heeft geen recht op enige (schade)vergoeding wanneer een online training en/of cursus niet meer door Tara van der Ven wordt aangeboden.

5.15 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd of worden geleverd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Tara van der Ven op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

5.16 Indien opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de (op)leveringstermijn c.q. uitvoeringstermijn aan nadat opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan Tara van der Ven heeft verstrekt.

5.17 Tara van der Ven heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Tara van der Ven de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.18 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Tara van der Ven het recht om elk uitgevoerd deel afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door opdrachtgever niet wordt voldaan, heeft Tara van der Ven het recht de overeenkomst op te schorten en geen uitvoering te geven aan de volgende fase, totdat opdrachtgever de betreffende factuur heeft voldaan.

 

Artikel 6.         Rechten van intellectueel eigendom

6.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Tara van der Ven. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Tara van der Ven daartoe bevoegd.

6.2 Tara van der Ven heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Opdrachtgever kan slechts het resultaat zonder vermelding van de naam van Tara van der Ven openbaar maken dan wel verveelvoudigen, indien opdrachtgever voorafgaand schriftelijk toestemming hiervoor heeft gekregen van Tara van der Ven.

6.3 De in het kader van de opdracht door Tara van der Ven tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten, zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, foto’s, illustraties, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video) presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn eigendom van Tara van der Ven, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

6.4 Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, training, workshop, event e.d. en die op de een op andere wijze kennisnemen van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot de online omgeving, social media, website e.d., zulks in de meest ruimte zin van het woord, zullen zich ervan moeten vergewissen dat op alle informatie en werken van Tara van der Ven intellectueel eigendom rust en daarmee worden beschermd.

6.5 Verkoop, verveelvoudigen, openbaarmaking, vermeerderen, zulks in de meest ruime zin van het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.

6.6 Tara van der Ven heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een redelijke vergoeding in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit laat het eisen van volledige schadevergoeding door Tara van der Ven onverlet.

6.7 Tara van der Ven heeft het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Tara van der Ven zal daarbij vertrouwelijke informatie niet met derden delen.

6.8 Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Tara van der Ven geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, behoudens de wettelijke bewaartermijn.

6.9 De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Tara van der Ven zijn aangegaan of op enig ander manier opdrachten voor Tara van der Ven uitvoeren.

 

Artikel 7.         Overmacht

7.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Tara van der Ven niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Tara van der Ven kan worden verlangd, daaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van de door Tara van der Ven ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Tara van der Ven gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Tara van der Ven en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geleden opvatting voor rekening kan komen van Tara van der Ven. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Tara van der Ven geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tara van der Ven niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

7.3 In geval van overmacht zal Tara van der Ven zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

7.4 Indien Tara van der Ven ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk heeft nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Tara van der Ven het recht om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen, gedeelte separaat te facturen. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

7.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft geduurd of blijven van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 8.         Prijzen

8.1 Alle prijzen die Tara van der Ven hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

8.2 Alle prijzen die Tara van der Ven voor haar producten en/of diensten hanteert, op de website of anderszins kenbaar gemaakt, kan Tara van der Ven te allen tijde wijzigen indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepalingen zijn hierbij uitgesloten.

8.3 Indien Tara van der Ven, door omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onbekend, meer werk moet verrichten dan oorspronkelijk is overeengekomen, is Tara van der Ven gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 9.         Facturatie, betaling en incasso

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2 Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn vooraf voldaan te worden, de daarna volgende termijnen maandelijks aan het einde van de maand.

9.3 Tara van der Ven behoudt te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van opdrachtgever te verlangen.

9.4 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

9.5 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.6 Bij niet tijdige betaling behoudt T Tara van der Ven zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.

9.7 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Tara van der Ven, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.

9.8 Tara van der Ven is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever gerechtigd aan opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, gerechtigd aan opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

9.9 In afwijking van hetgeen in de leden 7 en 8 bepaald, zullen consumenten, eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.

9.10 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de opdrachtgever in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:

 • 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende €190.000,-
 • 5 % over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

9.11 Door opdrachtgever gedane betalingen zullen door Tara van der Ven ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

9.12 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

 

Artikel 10.       Betalingsonmacht

10.1 Tara van der Ven is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

 

Artikel 11.       Annulering(svoorwaarden)

11.1 Opdrachtgever dient een opdracht enkel schriftelijk of per e-mail te annuleren.

11.2 Annulering is een feit als Tara van der Ven de ontvangst van de annulering heeft bevestigd. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post, of de datum en het tijdstip van het bevestigen van de annuleringsmail. 

11.3 Tara van der Ven is niet gehouden tot restitutie van betaling, indien opdrachtgever de overeenkomst beëindigd indien al gestart is met de uitvoering van de opdracht. Indien betaling in termijnen is overeengekomen is opdrachtgever in dat geval verplicht het gehele aankoopbedrag te voldoen aan Tara van der Ven. Diensten met betrekking tot advertising beheer/memberships worden in ieder geval aangegaan voor een periode van 3 maanden. Het is niet mogelijk om binnen deze 3 maanden de overeenkomst te annuleren. Na genoemde periode kan de opdrachtgever de overeenkomst annuleren met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

11.4 In geval opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is opdrachtgever aan Tara van der Ven een schadevergoeding verschuldigd. Tara van der Ven is gerechtigd voornoemde schadevergoeding aan opdrachtgever in rekening te brengen:

 • 25% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen één week vóór aanvang van de uit te voeren werkzaamheden door Tara van der Ven;
 • 50% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen 24 uur vóór aanvang van de uit te voeren werkzaamheden door Tara van der Ven.

11.5 Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de beëindiging c.q. annulering van de overeenkomst en zal Tara van der Ven vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

11.6 Tara van der Ven is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verreken met de door opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.

11.7 Tara van der Ven behoudt zich het recht voor afspraken te annuleren of te verzetten indien zij niet haar uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder recht van opdrachtgever op enige (schade)vergoeding.

 

Artikel 12.       Opschorting en ontbinding

12.1 Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Tara van der Ven tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en), tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

12.2 Tara van der Ven dient in geval van een toerekenbare tekortkoming die niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld met een redelijk termijn om alsnog haar verplichting(en) na te komen.

12.3 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de ingebrekestelling Tara van der Ven daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

12.4 Tara van der Ven heeft het recht de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden indien opdrachtgever zijn verplichting(en) niet of niet volledig nakomt uit de overeenkomst, dan wel indien Tara van der Ven kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichting(en) niet behoorlijk zou kunnen nakomen of indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomt en deze zekerheid blijft uit.

12.5 Voorts is Tara van der Ven bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in het vorige lid van dit artikel genoemde situaties of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

12.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tara van der Ven op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Tara van der Ven tot ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van enige schade en/of kosten.

12.7 Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is Tara van der Ven gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.

 

Artikel 13.       Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Tara van der Ven, die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Tara van der Ven voor enkele en alleen de directe schade beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.

13.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste drie maanden.

13.3 Tara van der Ven is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tara van der Ven aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Tara van der Ven kan worden toegekend;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 

13.4 Aansprakelijkheid van Tara van der Ven voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen of schade door bedrijfstagnatie, is uitgesloten.

13.5 Tara van der Ven is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

 • een overmachtsituatie bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden;
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;
 • het ontbreken van informatie/bescheiden of het verloren gaan van informatie/bescheiden die Tara van der Ven aan de opdrachtgever heeft geleverd;
 • het niet of onjuist opvolgen van adviezen en/of instructies van Tara van der Ven door opdrachtgever;
 • het gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • overschrijding van uitvoerings- of (op)leveringstermijnen;
 • fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur, programmatuur en/of externe systemen of enige blokkades op social media;
 • storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van een online cursus of training;
 • taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de gegevens en/of bescheiden van Tara van der Ven en/of opdrachtgever;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen;
 • fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

 

13.6 Tara van der Ven heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel c.q. verbetering van de opdracht.

13.7 Een vordering tot schadevergoeding door opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Tara van der Ven te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de opdrachtgever.

13.8 Tara van der Ven is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal Tara van der Ven vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

13.9 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Tara van der Ven en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 14.       Uitsluiting herroepingsrecht

14.1 Alle (online) producten en/of diensten welke door Tara van der Ven worden geleverd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Tara van der Ven levert op maat gemaakte (online) producten en/of diensten, welke duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon c.q. specifieke personen. Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij afstand doet van de bedenktijd en het daarbij horende herroepingsrecht.  

 

Artikel 15.       Geheimhouding

15.1 Wanneer partijen kennisnemen van informatie van de andere partij waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

15.2 Opdrachtgever mag verkregen inlogcodes voor een bij Tara van der Ven afgenomen online cursus, training, programma of begeleiding nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.

15.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen van Tara van der Ven en andere al dan niet schriftelijke uitlatingen openbaar te maken, of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tara van der Ven.

15.4 Bij overtreding van (één van) de bepalingen in dit artikel is de overtredende partij jegens de wederpartij een schadevergoeding verschuldigd van de daadwerkelijk geleden schade.

 

Artikel 16.       Klachten/reclames

16.1 Een reclame met betrekking tot de door Tara van der Ven verrichte werkzaamheden of (af)geleverde producten of het factuurbedrag, dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na het moment van (af)leveren, respectievelijk na factuurdatum, schriftelijk aan Tara van der Ven kenbaar te maken.

16.2 Indien opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kan of had hoeven te ontdekken, dient opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk aan Tara van der Ven kenbaar te maken.

16.2 Klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

16.4 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen worden klachten en/of bezwaren niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

16.5 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.

16.6 Tara van der Ven dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien klachten naar het oordeel van Tara van der Ven gegrond is, zal Tara van der Ven (naar haar keuze) haar verplichting(en) alsnog nakomen, hetzij een evenredig deel van de factuur crediteren.

 

Artikel 17.       Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.3 De bevoegde rechter in het arrondissement waar Tara van der Ven gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

 

 

Tara

Advertising strateeg

Als advertising strateeg help ik ondernemers een bedrijf te creëren die niet afhankelijk is van hun online aanwezigheid 

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.

FOTOGRAFIE DOOR:    ANOUK MARTENS    &   EVA BOURS