Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande definities de volgende betekenis:
1.1 Thee met Tara: de eenmanszaak Thee met Tara, gevestigd te (5446 BS) Wanroij, aan het Lampersveldpad 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78558670 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van der Ven.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Thee met Tara opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
1.3 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan Thee met Tara opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
1.4 Producten en/of diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot advisering en begeleiding, (online) trainingen en ontwikkeling op het gebied van (online) marketing, social media en contentplanning in de ruimste zin van het woord, die Thee met Tara voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht.
1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, tussen Thee met Tara en opdrachtgever met als doel Thee met Tara producten en/of diensten te laten leveren voor of ten behoeve van opdrachtgever.
1.6 Partijen: Thee met Tara en opdrachtgever tezamen.
1.7 Dag: kalenderdag, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
1.8 Schriftelijk: op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Thee met Tara en haar opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
2.2 Door ondertekening van een offerte, overeenkomst of schriftelijke dan wel mondelinge goedkeuring van de opdracht door opdrachtgever, verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
2.3 Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders met elkaar overeenkomen.
2.5 Thee met Tara is gehouden om de algemene voorwaarden jaarlijks te wijzigen. Thee met Tara zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan opdrachtgever ter hand stellen dan wel deze op de website publiceren. Wijziging van algemene voorwaarden gelden ook voor reeds afgesloten overeenkomsten.
2.6 Wijziging van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat opdrachtgever door Thee met Tara op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel de consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien hij niet akkoord is met de aangekondigde wijziging.
2.7 Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling c.q. bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle door Thee met Tara gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Thee met Tara heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
3.2 Een aanbod en/of offerte wordt schriftelijk en/of digitaal aangeboden door Thee met Tara, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens opdrachtgever aan Thee met Tara verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd. Indien na de aanbieding blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan een door Thee met Tara gedane aanbieding.
3.4 Thee met Tara kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, schrijffout, druk-, zet- of typefout bevat.
3.5 Thee met Tara mag opdrachten zonder enige opgave van redenen weigeren.
3.6 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en/of nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever het aanbod en/of de offerte schriftelijk heeft aanvaardt. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt Thee met Tara slechts, nadat opdrachtgever de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.
4.2 Wanneer de aanvaarding van de opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding en/of de offerte van Thee met Tara, komt de overeenkomst pas tot stand indien Thee met Tara uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.
4.3 In gevallen waarin opdrachtgever een opdracht aan Thee met Tara verstrekt, zonder dat er een aanbieding en/of offerte vooraf is gegaan, is Thee met Tara pas aan deze opdracht gebonden nadat Thee met Tara de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Thee met Tara zal zich inspanning de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomst te eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Thee met Tara heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
5.2 Voor zover van toepassing, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht volledig en correct uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Thee met Tara.
5.3 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.4 Thee met Tara heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen, als zij dit noodzakelijk acht of de situatie daarom vraagt. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging komen ten laste van de opdrachtgever. Thee met Tara informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen uitvoeringstermijnen c.q. levertermijnen door Thee met Tara worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
5.5 De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van één dag, enkele weken of maanden. De looptijd en duur van de overeenkomst wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd tussen partijen.
5.6 Indien na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de opdrachtgever nog recht heeft op bepaalde onderdelen van een programma, zal Thee met Tara uiterlijk tweemaal de opdrachtgever hieraan schriftelijk herinneren. Als opdrachtgever aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als de opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen alle rechten van de opdrachtgever te vervallen.
5.7 De overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen, onder welke naam en/of titel dan ook.
5.8 Alle diensten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 en 7:422 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door Thee met Tara.
5.9 Thee met Tara heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Thee met Tara wenselijk is.
5.10 Opdrachtgever kan voor online trainingen en/of cursussen inloggegevens van Thee met Tara ontvangen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan. De trainingen en/of cursussen kunnen in eigen tempo worden doorlopen en zijn in ieder geval tien weken beschikbaar. Opdrachtgever heeft geen recht op enige (schade)vergoeding wanneer een online training en/of cursus niet meer door Thee met Tara wordt aangeboden.
5.11 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Thee met Tara op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
5.12 Indien opdrachtgever informatie dient aan te leveren dat noodzakelijk is voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de leveringstermijn c.q. uitvoeringstermijn aan nadat opdrachtgever deze informatie aan Thee met Tara heeft verstrekt.
5.13 Thee met Tara heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Thee met Tara de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.14 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Thee met Tara het recht om elk uitgevoerd deel afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door opdrachtgever niet wordt voldaan, heeft Thee met Tara het recht de overeenkomst op te schorten en geen uitvoering te geven aan de volgende fase, totdat opdrachtgever de betreffende factuur heeft voldaan.

Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom
6.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Thee met Tara. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Thee met Tara daartoe bevoegd.
6.2 Thee met Tara heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Opdrachtgever kan slechts het resultaat zonder vermelding van de naam van Thee met Tara openbaar maken dan wel verveelvoudigen, indien opdrachtgever voorafgaand schriftelijk toestemming hiervoor heeft gekregen van Thee met Tara.
6.3 De in het kader van de opdracht door Thee met Tara tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten, zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, foto’s, illustraties, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video) presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn eigendom van Thee met Tara, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
6.4 Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, training, workshop, event e.d. en die op de een op andere wijze kennisnemen van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot de online omgeving, social media, website e.d., zulks in de meest ruimte zin van het woord, zullen zich ervan moeten vergewissen dat op alle informatie en werken van Thee met Tara intellectueel eigendom rust en daarmee worden beschermd.
6.5 Verkoop, verveelvoudigen, openbaarmaking, vermeerderen, zulks in de meest ruime zin van het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.
6.6 Thee met Tara heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een redelijke vergoeding in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit laat het eisen van volledige schadevergoeding door Thee met Tara onverlet.
6.7 Thee met Tara heeft het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Thee met Tara zal daarbij vertrouwelijke informatie niet met derden delen.
6.8 Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Thee met Tara geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
6.9 De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Thee met Tara zijn aangegaan of op enig ander manier opdrachten voor Thee met Tara uitvoeren.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Thee met Tara is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever als zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Thee met Tara kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot enige (schade)vergoeding aan de andere partij.
7.3 Indien Thee met Tara ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk heeft nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Thee met Tara het recht om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen, gedeelte separaat te facturen. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
7.4 In geval van overmacht zal Thee met Tara zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
7.5 Thee met Tara is in geval van overmacht geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet.

Artikel 8. Tarieven
8.1 Alle prijzen die Thee met Tara hanteert zijn in euro’s, inclusief BTW, en exclusief overige kosten, zoals administratiekosten en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
8.2 Alle prijzen die Thee met Tara voor haar producten en/of diensten hanteert, op de website of anderszins kenbaar gemaakt, kan Thee met Tara te allen tijde wijzigen indien zij dit nodig acht. Voorafgaand aan de ingang van een prijswijziging, deelt Thee met Tara de prijswijziging mee aan de opdrachtgever.
8.3 De consument heeft het recht de overeenkomst met Thee met Tara te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met de prijswijziging bedoeld in het vorige lid.

Artikel 9. Betaling(svoorwaarden)
9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.2 Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn vooraf voldaan te worden, de daarna volgende termijnen maandelijks aan het einde van de maand.
9.3 Thee met Tara behoudt te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of tussentijdse betaling van opdrachtgever te verlangen.
9.4 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
9.5 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
9.6 Bij niet tijdige betaling behoudt Thee met Tara zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen. Indien de uitvoering van de overeenkomst door Thee met Tara wordt opgeschort of beëindigd, heeft zij recht op volledige betaling tot het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
9.7 In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Thee met Tara, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.
9.8 Thee met Tara is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever gerechtigd aan opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, gerechtigd aan opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
9.9 In afwijking van hetgeen in de leden 7 en 8 bepaald, zullen consumenten, eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
9.10 De buitengerechtelijke incassokosten worden voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend.
9.11 Door opdrachtgever gedane betalingen zullen door Thee met Tara ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
9.12 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
9.13 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aan de zijde van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Thee met Tara onmiddellijk opeisbaar.
9.14 Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

Artikel 10. Annulering(svoorwaarden)
10.1 Opdrachtgever heeft het recht de opdracht enkel schriftelijk of per e-mail te annuleren.
10.2 Annulering is een feit als Thee met Tara de ontvangst van de annulering heeft bevestigd. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post, of de datum en het tijdstip van het bevestigen van de annuleringsmail.
10.3 Thee met Tara is niet gehouden tot restitutie van betaling, indien opdrachtgever de overeenkomst beëindigd indien al gestart is met de uitvoering van de opdracht. Indien betaling in termijnen is overeengekomen is opdrachtgever in dat geval verplicht het gehele aankoopbedrag te voldoen aan Thee met Tara.
10.4 In geval opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is opdrachtgever aan Thee met Tara een schadevergoeding verschuldigd. Thee met Tara is gerechtigd voornoemde schadevergoeding aan opdrachtgever in rekening te brengen:
• 25% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering tot één week vóór aanvang van de uit te voeren werkzaamheden door Thee met Tara.
• 50% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering tot 24 uur vóór aanvang van de uit te voeren werkzaamheden door Thee met Tara.
10.5 Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de beëindiging c.q. annulering van de overeenkomst en zal Thee met Tara vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
10.6 Thee met Tara is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verreken met de door opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.
10.7 Thee met Tara behoudt zich het recht voor afspraken te annuleren of te verzetten indien zij niet haar uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder recht van opdrachtgever op enige (schade)vergoeding.

Artikel 11. Ontbinding
11.1 Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Thee met Tara tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en), tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
11.2 Thee met Tara dient in geval van een toerekenbare tekortkoming die niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld met een redelijk termijn om alsnog haar verplichting(en) na te komen.
11.3 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de ingebrekestelling Thee met Tara daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
11.4 Thee met Tara heeft het recht de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden indien opdrachtgever zijn verplichting(en) niet of niet volledig nakomt uit de overeenkomst, dan wel indien Thee met Tara kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichting(en) niet behoorlijk zou kunnen nakomen.
11.5 Voorts is Thee met Tara bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Thee met Tara kan worden gevergd.
11.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Thee met Tara op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Thee met Tara tot ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van enige schade en/of kosten.
11.7 Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is Thee met Tara gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Thee met Tara heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Mocht Thee met Tara aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
12.2 Thee met Tara is uitsluitend aansprakelijk voor enig schade die opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Thee met Tara.
12.3 Indien Thee met Tara aansprakelijk is voor enige schade, is Thee met Tara slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. Thee met Tara is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie.
12.4 Indien Thee met Tara aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Bij gebreke van (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot (het deel van) het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden.
12.5 Thee met Tara is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:
o Aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;
o Het niet of onjuist opvolgen van adviezen door opdrachtgever;
o Overschrijding van uitvoerings- of opleveringstermijnen;
o Fouten in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;
o Taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat;
o Schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de gegevens en/of bescheiden van Thee met Tara en/of opdrachtgever;
o Het niet behalen van het beoogde doel door opdrachtgever.

12.6 Thee met Tara heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel c.q. verbetering van de opdracht.
12.7 Een vordering tot schadevergoeding door opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Thee met Tara te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de opdrachtgever.
12.8 Opdrachtgever vrijwaart Thee met Tara tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Thee met Tara geleverde producten en/of diensten.

Artikel 13. Uitsluiting herroepingsrecht
Alle producten en/of diensten welke door Thee met Tara worden geleverd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Thee met Tara levert op maat gemaakte producten en/of diensten, welke duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon c.q. specifieke personen. Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij afstand doet van de bedenktijd en het daarbij horende herroepingsrecht.

Artikel 14. Geheimhouding
14.1 Wanneer partijen kennisnemen van informatie van de andere partij waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving of beroepsverplichtingen tot bekendmaking verplicht c.q. dit noodzakelijk maken.

14.2 Opdrachtgever mag verkregen inlogcodes voor een bij Thee met Tara afgenomen online cursus, training, programma of begeleiding nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.
14.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen van Thee met Tara en andere al dan niet schriftelijke uitlatingen openbaar te maken, of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Thee met Tara.
14.4 Bij overtreding van (één van) de bepalingen in dit artikel is de overtredende partij jegens de wederpartij een schadevergoeding verschuldigd van de daadwerkelijk geleden schade.

Artikel 15. Recht op reclame
15.1 Een reclame met betrekking tot de door Thee met Tara verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het factuurbedrag, dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na het moment van (af)leveren, respectievelijk na factuurdatum, schriftelijk aan Thee met Tara kenbaar te maken.
15.2 Indien opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kan of had hoeven te ontdekken, dient opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk aan Thee met Tara kenbaar te maken.
15.2 Klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
15.4 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen vervalt het recht van reclame en worden klachten en/of bezwaren niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.
15.5 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.
15.6 Thee met Tara dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien klachten naar het oordeel van Thee met Tara gegrond is, zal Thee met Tara haar verplichting(en) alsnog nakomen, hetzij een evenredig deel van de factuur crediteren.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.3 De bevoegde rechter in het arrondissement waar Thee met Tara gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

instagramcoach

Ik ben Tara

Instagramcoach en personal cheerleader voor the underdog! Ik zorg ervoor dat jij online zichtbaar wordt met jouw bedrijf (en als persoon), op een manier die bij jou past.
FOTOGRAFIE DOOR:    ANOUK MARTENS    &   EVA BOURS